Strawberry Way

Strawberry Way, photo courtesy of Envision Downtown

Strawberry Way, Courtesy of Envision Downtown

About the author

Eleanora Kaloyeropoulou